Product SiteDocumentation Site

10.8. DHCP

DHCP (de «Dynamic Host Configuration Protocol» o “Protocol de configuració dinàmica d'equips”) és un protocol pel qual una màquina pot obtenir automàticament la seva configuració de xarxa quan arrenca. Això permet centralitzar la gestió de les configuracions de la xarxa i assegurar que totes les màquines d'escriptori tinguin configuracions similars.
Un servidor DHCP proporciona molts paràmetres relacionats amb la xarxa. La més comuna és una adreça IP i la xarxa on la màquina pertany, però també pot proporcionar altres dades, com ara servidors DNS, servidors WINS, servidors NTP, etc.
El Internet Software Consortium, o “Consorci de programari d'Internet”, (també implicat en el desenvolupament de bind) és l'autor principal del servidor DHCP. El paquet Debian corresponent és isc-dhcp-server.

10.8.1. Configuració

Els primers elements que s'han d'editar als fitxers de configuració del servidor DHCP (/etc/dhcp/dhcpd.conf, i/etc/dhcp/dhcpd6.conf per a IPv6) són el nom del domini i els servidors DNS. Si aquest servidor està sol a la xarxa local (com es defineix per la propagació de la difusió), la directiva authoritative també ha d'estar activada (o sense comentar). També cal crear una secció subnet que descrigui la xarxa local i la informació de configuració que s'ha de proporcionar. L'exemple següent encaixa amb una xarxa local 192.168.0.0/24 amb un encaminador a 192.168.0.1 que serveix com a passarel·la. Les adreces IP disponibles estan en l'interval 192.168.0.128 a 192.168.0.254.

Exemple 10.15. Extracte de /etc/dhcp/dhcpd.conf

#
# Sample configuration file for ISC dhcpd for Debian
#

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style interim;

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "internal.falcot.com";
option domain-name-servers ns.internal.falcot.com;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
log-facility local7;

# My subnet
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.0.1;
    option broadcast-address 192.168.0.255;
    range 192.168.0.128 192.168.0.254;
    ddns-domainname "internal.falcot.com";
}

10.8.2. DHCP i DNS

Una característica interessant és el registre automàtic de clients DHCP a la zona DNS, de manera que cada màquina rep un nom significatiu (en lloc d'alguna cosa impersonal com ara maquina-192-168-0-131.internal.falcot.com). Aquesta característica requereix la configuració del servidor DNS per acceptar les actualitzacions de la zona DNS internal.falcot.com per part del servidor DHCP, i la configuració d'aquest últim per enviar actualitzacions per a cada registre.
En el cas de bind (vegeu Secció 10.7.1, «Programari DNS»), cal afegir la directiva allow-update a cadascuna de les zones que el servidor DHCP ha d'editar (la del domini internal.falcot.com i la zona inversa). Aquesta directiva llista les adreces IP que tenen permès realitzar aquestes actualitzacions; per tant, hauria de contenir les possibles adreces del servidor DHCP (tant l'adreça local com l'adreça pública, si fos el cas).
allow-update { 127.0.0.1 192.168.0.1 212.94.201.10 !any };
Compte! Una zona que pot ser modificada ho serà per bind, i aquest últim sobreescriurà els fitxers de configuració en intervals regulars. Com que aquest procediment automatitzat produeix fitxers que són menys llegibles per humans que els escrits manualment, els administradors de Falcot gestionen el domini internal.falcot.com amb un servidor DNS delegat; això significa que el fitxer de zona falcot.com es manté fermament sota el seu control manual.
L'extracte de la configuració del servidor DHCP anterior ja inclou les directives necessàries per a les actualitzacions de la zona DNS: són les línies ddns-update-style interim; i ddns-domain-name "internal.falcot.com";.