Product SiteDocumentation Site

B.2. Organització de la jerarquia del sistema de fitxers

B.2.1. El directori arrel

Un sistema Debian s'organitza al llarg de la «Filesystem Hierarchy Standard» (FHS) o “Estàndard de la jerarquia de sistemes de fitxers”. Aquest estàndard defineix la finalitat de cada directori. Per exemple, els directoris de nivell superior es descriuen de la següent manera:
 • /bin/: programes bàsics;
 • /boot/: nucli de Linux i altres fitxers necessaris per al procés inicial d'arrencada;
 • /dev/: fitxers de dispositiu;
 • /etc/: fitxers de configuració;
 • /home/: fitxers personals d'usuari;
 • /lib/: biblioteques bàsiques;
 • /media/*: punts de muntatge per a dispositius extraïbles (CD-ROM, llapis USB i d'altres);
 • /mnt/: punt de muntatge temporal;
 • /opt/: aplicacions addicionals proporcionades per tercers;
 • /root/: fitxers personals de l'administrador (root);
 • /run/: dades volàtils en temps d'execució que no persisteixen al reiniciar;
 • /sbin/: programes del sistema;
 • /srv/: dades utilitzades pels servidors hostatjats en aquest sistema;
 • /tmp/: fitxers temporals; aquest directori sovint es buida a l'engegar;
 • /usr/: aplicacions; aquest directori encara se subdivideix en bin, sbin, lib(segons la mateixa lògica que al directori arrel). A més, /usr/share/ conté dades independents de l'arquitectura. /usr/local/ està destinat a ser utilitzat per l'administrador per instal·lar aplicacions manualment sense sobreescriure fitxers gestionats pel sistema de paquets (dpkg).
 • /var/: dades variables gestionades pels dimonis. Això inclou fitxers de registre, cues, memòries cau i d'altres.
 • /proc/ i /sys/ són específics del nucli de Linux (i no formen part de l'FHS). Són utilitzats pel nucli per exportar dades a l'espai d'usuari (vegeu Secció B.3.4, «L'espai d'usuari» i Secció B.5, «L'espai d'usuari» per més explicacions sobre aquest concepte).
Tingueu en compte que moltes distribucions modernes, Debian inclosa, estan enviant /bin, /sbin i /lib com enllaços simbòlics als directoris corresponents sota /usr de manera que tots els programes i biblioteques estan disponibles en un sol arbre. Això fa més fàcil protegir la integritat dels arxius del sistema, i compartir aquests arxius entre múltiples contenidors, etc.

B.2.2. El directori personal de l'usuari

El contingut del directori personal d'un usuari no està estandarditzat, però tot i així hi ha algunes convencions notables. Una és que el directori d'inici d'un usuari sovint és referit amb una titlla (“~”). Això és útil de saber-ho perquè els intèrprets d'ordres substitueixen automàticament la titlla pel directori correcte (normalment /home/usuari/).
Tradicionalment, els fitxers de configuració de l'aplicació sovint s'emmagatzemen directament sota el directori inicial de l'usuari, però els seus noms comencen amb un punt (per exemple, el client de correu electrònic mutt emmagatzema la seva configuració a )~/.muttrc). Tingueu en compte que els noms de fitxer que comencen amb un punt queden ocults per defecte, i ls només els llista quan s'utilitza l'opció -a, i als gestors gràfics de fitxers se'ls ha de demanar que mostrin els fitxers ocults.
Alguns programes també utilitzen múltiples fitxers de configuració organitzats en un directori (per exemple, ~/.ssh/). Algunes aplicacions també utilitzen el seu directori per emmagatzemar una memòria cau de dades baixades. Això vol dir que aquests directoris poden acabar usant un munt d'espai de disc.
Aquests fitxers de configuració emmagatzemats directament en el directori d'inici d'un usuari, sovint anomenats col·lectivament com a «dotfiles» o “fitxers (que comencen amb) punt”, han proliferat fins al punt que aquests directoris en poden estar plens. Afortunadament, un esforç dirigit col·lectivament sota el paraigua de FreeDesktop.org ha donat lloc a l'"Especificació del directori base XDG", una convenció que pretén endreçar aquests fitxers i directoris. Aquesta especificació estableix que els fitxers de configuració s'han d'emmagatzemar sota ~/.config/, els fitxers de memòria cau sota ~/.cache/, i els fitxers de dades d'aplicació sota ~/.local/(o subdirectoris d'aquest). Aquesta convenció està guanyant tracció lentament, i diverses aplicacions (especialment gràfiques) han començat a seguir-la.
Els escriptoris gràfics normalment mostren el contingut del directori ~/Desktop/ (o sigui quina sigui la traducció corresponent en sistemes no configurats en anglès) a l'escriptori (és a dir, el que és visible a la pantalla un cop totes les aplicacions estan tancades o iconitzades).
Finalment, el sistema de correu electrònic de vegades emmagatzema els correus electrònics entrants en un directori ~/Mail/.