Product SiteDocumentation Site

5.4. مدیریت بسته‌ها با استفاده از dpkg

... دستور پایه‌ای برای سروکار داشتن با بسته‌های دبیان است. اگر بسته .deb دارید، این dpkg است که اجازه نصب و بررسی محتویات داخل آن را می‌دهد. اما این برنامه دید نسبی از دنیای دبیان دارد: می‌داند چه چیزهایی روی سیستم نصب شده است و چه پارامترهای خط فرمانی را دریافت کرده است، اما چیزی راجع به سایر بسته‌های موجود نمی‌داند. بنابراین، اگر یک وابستگی فراهم نباشد، کل فرآیند شکست می‌خورد. از طرف دیگر، ابزاری مانند apt فهرستی از وابستگی‌های مورد نیاز جهت نصب برنامه را بدست آورده و به صورت خودکار اقدام به نصب آن‌ها می‌کنند.

5.4.1. نصب بسته‌ها

dpkg، فراتر از همه، ابزار مورد نیاز جهت نصب یک بسته دبیان موجود می‌باشد (چرا که خود نمی‌تواند دانلود کند). برای اینکار، از گزینه -i یا --install آن استفاده می‌کنیم.

مثال 5.2. نصب یک بسته با استفاده از dpkg

# dpkg -i man-db_2.7.0.2-5_amd64.deb
(Reading database ... 86425 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack man-db_2.7.0.2-5_amd64.deb ...
Unpacking man-db (2.7.0.2-5) over (2.7.0.2-4) ...
Setting up man-db (2.7.0.2-5) ...
Updating database of manual pages ...
Processing triggers for mime-support (3.58) ...
می‌توانیم مشاهده کنیم که مراحل مختلفی از نصب با dpkg رخ می‌دهند؛ با این وجود می‌دانیم، در هر نقطه ممکن است خطایی رخ دهد. فرآیند نصب طی دو مرحله صورت می‌پذیرد: ابتدا از حالت فشرده خارج کردن بسته، سپس پیکربندی آن. apt-get این کارها را انجام می‌دهد، که منجر به کاهش فراخوانی‌ها به dpkg می‌گردد (چرا که هر فراخوانی بسیار هزینه‌بر است، با توجه به بارگیری پایگاه‌داده در حافظه اصلی، به خصوص فهرست فایل‌های نصب شده).

مثال 5.3. از حالت فشرده خارج کردن و پیکربندی به صورت جداگانه

# dpkg --unpack man-db_2.7.0.2-5_amd64.deb
(Reading database ... 86425 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack man-db_2.7.0.2-5_amd64.deb ...
Unpacking man-db (2.7.0.2-5) over (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for mime-support (3.58) ...
# dpkg --configure man-db
Setting up man-db (2.7.0.2-5) ...
Updating database of manual pages ...
گاهی اوقات dpkg موفق به نصب یک بسته نمی‌شود و پیام خطایی باز می‌گرداند؛ اگر کاربر نخواهد این پیام را ببیند، تنها یک اخطار صادر می‌شود؛ به همین دلیل است که از نسخه‌های متفاوت گزینه --force-* استفاده می‌کنیم. دستور dpkg --force-help یا مستندات مربوط به آن، فهرستی از تمام گزینه‌های موجود را نمایش می‌دهد. متداول‌ترین خطا، که دیر یا زود با آن مواجه خواهید شد، وجود فایل مورد نظر روی سیستم است. زمانی که بسته شامل فایلی است که از قبل توسط بسته دیگری نصب شده است، dpkg از نصب آن خودداری می‌کند. آنگاه پیام‌های زیر صادر می‌شوند:
Unpacking libgdm (from .../libgdm_3.8.3-2_amd64.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libgdm_3.8.3-2_amd64.deb (--unpack):
 trying to overwrite '/usr/bin/gdmflexiserver', which is also in package gdm3 3.4.1-9
در این مورد، اگر فکر می‌کنید که جایگزین کردن فایل تاثیر بسزایی روی سیستم نخواهد گذاشت (که معمولا می‌گذارد)، می‌توانید از گزینه --force-overwrite استفاده کنید که به dpkg می‌گوید فایل جدید را جایگزین قبلی کند و از این خطا جلوگیری نماید.
با توجه به اینکه گزینه‌های متفاوتی از --force-* وجود دارند، --force-overwrite معمولا از بقیه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گزینه‌ها برای حالت‌های بسیار خاص موجود هستند و بهتر است تا جایی که می‌توانیم از آن‌ها استفاده نکنیم تا به قواعد استاندارد مکانیزم بسته‌بندی احترام بگذاریم. فراموش نکنید که، این قوانین منجر به پایداری و یکپارچکی سیستم شما می‌گردند.

5.4.2. حذف بسته

فراخوانی dpkg با گزینه -r یا --remove، به همراه نام بسته منجر به حذف آن می‌گردد. این حذف، اگرچه کامل نیست: تمام فایل‌های پیکربندی، اسکریپت‌های نگهداری، فایل‌های لاگ (لاگ‌های سیستمی) و سایر داده‌های سمت کاربر حفظ می‌شوند. به این دلیل که نصب مجدد برنامه در آینده با دشواری کمتری همراه باشد. برای حذف کامل هر آنچه با یک بسته نصب می‌گردد، از گزینه -P یا --purge استفاده کنید، به همراه نام بسته.

مثال 5.4. حذف و پاکسازی بسته debian-cd

# dpkg -r debian-cd
(Reading database ... 97747 files and directories currently installed.)
Removing debian-cd (3.1.17) ...
# dpkg -P debian-cd
(Reading database ... 97401 files and directories currently installed.)
Removing debian-cd (3.1.17) ...
Purging configuration files for debian-cd (3.1.17) ...

5.4.3. فراخوانی پایگاه‌داده dpkg و جستجوی فایل‌های .deb

قبل از جمع‌بندی این قسمت، به مطالعه گزینه‌هایی از dpkg می‌پردازیم که برای کسب اطلاعات بیشتر از پایگاه‌داده داخلی آن به پرس و جو می‌پردازند. ابتدا نسخه بلند سپس کوتاه آورده می‌شود (هر دو به یک میزان پارامتر دریافت می‌کنند). --listfiles package (یا -L) فهرست فایل‌های نصب شده توسط بسته را نمایش می‌دهد؛ --search file (یا -S) به جستجوی بسته(ها) می‌پردازد که شامل فایل مورد نظر هستند؛ --status package (یا -s) فایل سرآیند یک بسته نصب شده را نمایش می‌دهد؛ --list (یا -l) فهرست بسته‌های نصب شده روی سیستم و وضعیت هر یک را نمایش می‌دهد؛ --contents file.db (یا -c) فهرستی از فایل‌های موجود در بسته را نمایش می‌دهد؛ --info file.db (یا -I) که فایل سرآیند این بسته دبیان را نمایش می‌دهد.

مثال 5.5. پرس و جوهای گوناگون با استفاده از dpkg

$ dpkg -L base-passwd
/.
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/update-passwd
/usr/share
/usr/share/lintian
/usr/share/lintian/overrides
/usr/share/lintian/overrides/base-passwd
/usr/share/doc-base
/usr/share/doc-base/users-and-groups
/usr/share/base-passwd
/usr/share/base-passwd/group.master
/usr/share/base-passwd/passwd.master
/usr/share/man
/usr/share/man/pl
/usr/share/man/pl/man8
/usr/share/man/pl/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/ru
/usr/share/man/ru/man8
/usr/share/man/ru/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/ja
/usr/share/man/ja/man8
/usr/share/man/ja/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/fr
/usr/share/man/fr/man8
/usr/share/man/fr/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/es
/usr/share/man/es/man8
/usr/share/man/es/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/de
/usr/share/man/de/man8
/usr/share/man/de/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/base-passwd
/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.txt.gz
/usr/share/doc/base-passwd/changelog.gz
/usr/share/doc/base-passwd/copyright
/usr/share/doc/base-passwd/README
/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.html
$ dpkg -S /bin/date
coreutils: /bin/date
$ dpkg -s coreutils
Package: coreutils
Essential: yes
Status: install ok installed
Priority: required
Section: utils
Installed-Size: 13855
Maintainer: Michael Stone <mstone@debian.org>
Architecture: amd64
Multi-Arch: foreign
Version: 8.23-3
Replaces: mktemp, realpath, timeout
Pre-Depends: libacl1 (>= 2.2.51-8), libattr1 (>= 1:2.4.46-8), libc6 (>= 2.17), libselinux1 (>= 2.1.13)
Conflicts: timeout
Description: GNU core utilities
 This package contains the basic file, shell and text manipulation
 utilities which are expected to exist on every operating system.
 .
 Specifically, this package includes:
 arch base64 basename cat chcon chgrp chmod chown chroot cksum comm cp
 csplit cut date dd df dir dircolors dirname du echo env expand expr
 factor false flock fmt fold groups head hostid id install join link ln
 logname ls md5sum mkdir mkfifo mknod mktemp mv nice nl nohup nproc numfmt
 od paste pathchk pinky pr printenv printf ptx pwd readlink realpath rm
 rmdir runcon sha*sum seq shred sleep sort split stat stty sum sync tac
 tail tee test timeout touch tr true truncate tsort tty uname unexpand
 uniq unlink users vdir wc who whoami yes
Homepage: http://gnu.org/software/coreutils
$ dpkg -l 'b*'
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name          Version     Architecture   Description
+++-=======================-================-================-====================================================
un backupninja       <none>      <none>      (no description available)
ii backuppc        3.3.0-2     amd64      high-performance, enterprise-grade system for backin
un base          <none>      <none>      (no description available)
un base-config       <none>      <none>      (no description available)
ii base-files       8        amd64      Debian base system miscellaneous files
ii base-passwd       3.5.37      amd64      Debian base system master password and group files
[...]
$ dpkg -c /var/cache/apt/archives/gnupg_1.4.18-6_amd64.deb
drwxr-xr-x root/root     0 2014-12-04 23:03 ./
drwxr-xr-x root/root     0 2014-12-04 23:03 ./lib/
drwxr-xr-x root/root     0 2014-12-04 23:03 ./lib/udev/
drwxr-xr-x root/root     0 2014-12-04 23:03 ./lib/udev/rules.d/
-rw-r--r-- root/root   2711 2014-12-04 23:03 ./lib/udev/rules.d/60-gnupg.rules
drwxr-xr-x root/root     0 2014-12-04 23:03 ./usr/
drwxr-xr-x root/root     0 2014-12-04 23:03 ./usr/lib/
drwxr-xr-x root/root     0 2014-12-04 23:03 ./usr/lib/gnupg/
-rwxr-xr-x root/root   39328 2014-12-04 23:03 ./usr/lib/gnupg/gpgkeys_ldap
-rwxr-xr-x root/root   92872 2014-12-04 23:03 ./usr/lib/gnupg/gpgkeys_hkp
-rwxr-xr-x root/root   47576 2014-12-04 23:03 ./usr/lib/gnupg/gpgkeys_finger
-rwxr-xr-x root/root   84648 2014-12-04 23:03 ./usr/lib/gnupg/gpgkeys_curl
-rwxr-xr-x root/root   3499 2014-12-04 23:03 ./usr/lib/gnupg/gpgkeys_mailto
drwxr-xr-x root/root     0 2014-12-04 23:03 ./usr/bin/
-rwxr-xr-x root/root   60128 2014-12-04 23:03 ./usr/bin/gpgsplit
-rwxr-xr-x root/root  1012688 2014-12-04 23:03 ./usr/bin/gpg
[...]
$ dpkg -I /var/cache/apt/archives/gnupg_1.4.18-6_amd64.deb
 new debian package, version 2.0.
 size 1148362 bytes: control archive=3422 bytes.
  1264 bytes,  26 lines   control       
  4521 bytes,  65 lines   md5sums       
   479 bytes,  13 lines  * postinst       #!/bin/sh
   473 bytes,  13 lines  * preinst       #!/bin/sh
 Package: gnupg
 Version: 1.4.18-6
 Architecture: amd64
 Maintainer: Debian GnuPG-Maintainers <pkg-gnupg-maint@lists.alioth.debian.org>
 Installed-Size: 4888
 Depends: gpgv, libbz2-1.0, libc6 (>= 2.15), libreadline6 (>= 6.0), libusb-0.1-4 (>= 2:0.1.12), zlib1g (>= 1:1.1.4)
 Recommends: gnupg-curl, libldap-2.4-2 (>= 2.4.7)
 Suggests: gnupg-doc, libpcsclite1, parcimonie, xloadimage | imagemagick | eog
 Section: utils
 Priority: important
 Multi-Arch: foreign
 Homepage: http://www.gnupg.org
 Description: GNU privacy guard - a free PGP replacement
 GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage.
 It can be used to encrypt data and to create digital signatures.
 It includes an advanced key management facility and is compliant
 with the proposed OpenPGP Internet standard as described in RFC 4880.
[...]

5.4.4. فایل لاگ dpkg

dpkg مجموعه تمام رخدادهای خود را درون فایل /var/log/dpkg.log ذخیره می‌کند. این فایل تمام عملیات انجام شده توسط dpkg را به همراه جزئیات نمایش می‌دهد. در کنار ایجاد روشی جهت ردیابی عملکرد dpkg، این فایل تاریخچه‌ای از عملیات انجام شده روی سیستم را ذخیره می‌کند: به راحتی می‌توان تشخیص داد در هر لحظه چه بسته‌ای اضافه یا حذف شده است و این اطلاعات به درک و بررسی اتفاقات اخیر روی سیستم کمک شایانی می‌کند. به علاوه، تمام نسخه‌ها نیز نگهداری می‌شوند که این امر فرآیند بررسی اطلاعات موجود را با فایل changelog.Debian.gz برای بسته مورد نظر یا حتی گزارش‌های آنلاین باگ، تسهیل می‌نماید.

5.4.5. پشتیبانی از چند-معماری

تمام بسته‌های دبیان دارای یک فیلد Architecture در فایل کنترلی خود هستند. این فیلد می‌تواند شامل “all” (برای بسته‌های مستقل از یک معماری خاص) یا نام معماری‌های مورد نظر (مانند “armhf”، “amd64” و ...) باشد. در مورد آخر، dpkg تنها در صورتی اقدام به نصب بسته می‌کند که معماری آن با معماری سیستم موجود که توسط دستور dpkg --print-architecture مشخص می‌شود، یکسان باشد.
این محدودیت تضمین می‌کند که کاربران به اشتباه از یک باینری معماری دیگر استفاده نکنند. همه چیز خوب پیش می‌رود به جز (برخی) رایانه‌هایی که قادر به اجرای باینری‌های معماری‌های متفاوت هستند، خواه به صورت پیش‌فرض (یک سیستم “amd64“ می‌تواند باینری‌های “i386“ را اجرا کند) یا با استفاده از شبیه‌سازها.

5.4.5.1. فعال‌سازی چند-معماری

قابلیت پشتیبانی از چند معماری در dpkg به کاربران امکان تعریف “معماری‌های خارجی” که می‌توانند روی سیستم نصب شوند را می‌دهد. اینکار به راحتی با دستور dpkg--add-architecture که در ادامه می‌بینیم، انجام می‌شود. همچنین دستور متناظر با آن dpkg--remove-architecture است که پشتیبانی از یک معماری خارجی را متوقف می‌سازد، اما تنها زمانی قابل استفاده است که هیچ بسته‌ای از این معماری روی سیستم نصب نباشد.
# dpkg --print-architecture
amd64
# dpkg --print-foreign-architectures
# dpkg -i gcc-4.9-base_4.9.1-19_armhf.deb
dpkg: error processing archive gcc-4.9-base_4.9.1-19_armhf.deb (--install):
 package architecture (armhf) does not match system (amd64)
Errors were encountered while processing:
 gcc-4.9-base_4.9.1-19_armhf.deb
# dpkg --add-architecture armhf
# dpkg --add-architecture armel
# dpkg --print-foreign-architectures
armhf
armel
# dpkg -i gcc-4.9-base_4.9.1-19_armhf.deb
Selecting previously unselected package gcc-4.9-base:armhf.
(Reading database ... 86425 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack gcc-4.9-base_4.9.1-19_armhf.deb ...
Unpacking gcc-4.9-base:armhf (4.9.1-19) ...
Setting up gcc-4.9-base:armhf (4.9.1-19) ...
# dpkg --remove-architecture armhf
dpkg: error: cannot remove architecture 'armhf' currently in use by the database
# dpkg --remove-architecture armel
# dpkg --print-foreign-architectures
armhf

5.4.5.2. تغییرات مربوط به چند-معماری

برای اینکه قابلیت چند-معماری مفید و کاربردی شود، کتابخانه‌ها باید به دایرکتوری مخصوص هر معماری خاص منتقل شوند تا کپی‌های متفاوتی (که معماری‌های مختلفی را هدف می‌گیرند) از آن‌ها در کنار یکدیگر وجود داشته باشد. چنین بسته‌های بروزشده‌ای دارای فیلد “Multi-Arch: same” هستند تا به سیستم بسته‌بندی توضیح دهند که معماری‌های مختلف از این بسته می‌توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند (و آن بسته‌ها تنها می‌توانند وابستگی مربوط به معماری خود را برطرف نمایند). با اینکه پشتیبانی از چند-معماری در نسخه Wheezy از دبیان وجود دارد، اما هنوز تمام کتابخانه‌ها تبدیل نشده‌اند.
$ dpkg -s gcc-4.9-base
dpkg-query: error: --status needs a valid package name but 'gcc-4.9-base' is not: ambiguous package name 'gcc-4.9-base' with more than one installed instance

Use --help for help about querying packages.
$ dpkg -s gcc-4.9-base:amd64 gcc-4.9-base:armhf | grep ^Multi
Multi-Arch: same
Multi-Arch: same
$ dpkg -L libgcc1:amd64 |grep .so
/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
$ dpkg -S /usr/share/doc/gcc-4.9-base/copyright
gcc-4.9-base:amd64, gcc-4.9-base:armhf: /usr/share/doc/gcc-4.9-base/copyright
شایان ذکر است که بسته‌های Multi-Arch: same باید در انتهای نام خود، معماری را ذکر کنند تا به تنهایی قابل تشخیص از سایر بسته‌ها گردند. همچنین احتمال به اشتراک‌گذاری فایل‌ها از یک نمونه دیگر از آن بسته وجود دارد؛ dpkg اطمینان می‌یابد که تمام بسته‌ها زمانی که به اشتراک گذاشته می‌شوند فایل‌های یکسان و بیت به بیت دارند. در انتها، تمام نمونه‌های یک بسته باید از یک نسخه تبعیت کنند. همچنین باید با یکدیگر بروزرسانی گردند.
پشتیبانی از چند-معماری همراه با چالش‌های جالبی در رابطه با شیوه مدیریت وابستگی‌ها است. رعایت یک وابستگی نیازمند این است که یا بسته به عنوان “Multi-Arch: foreign” نشانه‌گذاری شده باشد یا معماری آن با معماری وابستگی‌اش یکسان باشد (در این فرآیند، بسته‌هایی که مستقل از یک معماری هستند به عنوان بسته‌های سازگار با معماری سیستم در نظر گرفته می‌شوند). همچنین یک وابستگی می‌تواند به منظور اجرا در سیستم، ضعیف گردد، با استفاده از package:any، اما بسته‌های خارجی تنها در حالتی می‌توانند این وابستگی را رعایت کنند که به عنوان “Multi-Arch: allowed” نشانه‌گذاری شده باشند.