Product SiteDocumentation Site

Phụ lục A. Bản phân phối Dẫn xuất

Many Linux distributions are derivatives of Debian and reuse Debian's package management tools. They all have their own interesting properties, and it is possible one of them will fulfill your needs better than Debian itself.

A.1. Kiểm điểm và Hợp tác

Dự án Debian thừa nhận đầy đủ tầm quan trọng của việc phân phối các sản phẩm phái sinh và chủ động hỗ trợ và hợp tác giữa tất cả các bên liên quan. Điều này thường liên quan đến việc sáp nhập lại những cải tiến ban đầu được phát triển bởi các bản phân phối phái sinh để mọi người có thể có lợi và công việc bảo trì dài hạn sẽ giảm xuống.
Điều này giải thích tại sao các bản phân phối phái sinh được mời tham gia vào các cuộc thảo luận trên danh sách gửi thư debian-derivatives@lists.debian.org và tham gia vào cuộc kiểm điểm. Công việc kiểm điểm này nhằm mục đích thu thập thông tin về công việc xảy ra trong một dẫn xuất để các nhà quản lý chính thức của Debian có thể theo dõi tốt hơn trạng thái của gói của họ trong các biến thể của Debian.
Bây giờ chúng ta hãy điểm qua ngắn gọn các bản phân phối dẫn xuất thú vị và phổ biến nhất.