Product SiteDocumentation Site

B.2. Tổ chức phân cấp hệ thống tập tin

B.2.1. Thư mục gốc

Một hệ thống Debian được tổ chức theo tiêu chuẩn cấp bậc của hệ thống tập tin Filesystem Hierarchy Standard (FHS). Tiêu chuẩn này định nghĩa mục đích của mỗi thư mục. Ví dụ, các thư mục cấp cao nhất được mô tả như sau:
 • /bin/: các chương trình cơ bản;
 • /boot/: Linux kernel và các tệp khác cần thiết cho tiến trình khởi động ban đầu;
 • /dev/: tệp thiết bị;
 • /etc/: các tệp cấu hình;
 • /home/: các tệp cá nhân của người dùng;
 • /lib/: các thư viện cơ bản;
 • /media/*: điểm truy nhập cho các thiết bị rời (CD-ROM, bàn phím USB và các thiết bị tương tự);
 • /mnt/: điểm truy nhập tạm thời;
 • /opt/: các ứng dụng bổ sung do bên thứ ba cung cấp;
 • /root/: các tệp cá nhân của người quản trị (root);
 • /run/: dữ liệu thời gian chạy không lưu trữ qua các lần khởi động lại;
 • /sbin/: các chương trình hệ thống;
 • /srv/: dữ liệu được sử dụng bởi các máy chủ lưu trữ trên hệ thống này;
 • /tmp/: các tệp tạm thời; Thư mục này thường được làm trống khi khởi động;
 • /usr/: ứng dụng; Thư mục này được chia nhỏ thànhbin,sbin,lib(theo logic giống như trong thư mục gốc). Hơn nữa,/usr/share/chứa dữ liệu độc lập về kiến trúc./usr/local/được quản trị viên sử dụng để cài đặt ứng dụng theo thủ công mà không ghi đè lên các tệp được hệ thống đóng gói (dpkg) quản lý.
 • /var/: dữ liệu biến được xử lý bởi daemon. Điều này bao gồm các tệp nhật ký, hàng đợi, bộ đệm, bộ nhớ cache, v.v....
 • /proc//sys/được sử dụng cho nhân Linux (chứ không phải là một phần của FHS). Chúng được sử dụng bởi nhân để xuất dữ liệu sang không gian người dùng (xem Phần B.3.4, “Không gian người dùng”Phần B.5, “Không gian người dùng”để giải thích khái niệm này).
Lưu ý rằng nhiều bản phân phối hiện đại, bao gồm cả Debian, đang đặt /bin, /sbin/lib là các liên kết biểu tượng đến các thư mục dưới /usr để cho tất cả chương trình và thư viện có sẵn trong một cây. Điều này làm cho việc bảo vệ sự nguyên vẹn của các tập tin hệ thống và chia sẻ các tập tin hệ thống đó giữa nhiều container, v.v. được dễ hơn.

B.2.2. Thư mục Nhà của Người dùng

Nội dung của thư mục chính của người dùng không được tiêu chuẩn hóa, nhưng vẫn có một số quy ước đáng lưu ý. Một là thư mục chính của người dùng thường được đề cập đến bởi một dấu ngã (“~“). Điều này rất hữu ích để biết vì các trình biên dịch lệnh tự động thay thế dấu ngã bằng thư mục đúng (thường là/home/user/).
Theo truyền thống, các tệp thiết lập ứng dụng thường được lưu trữ trực tiếp trong thư mục nhà của người dùng, nhưng tên của chúng thường bắt đầu bằng dấu chấm (ví dụ: ứng dụng khách emailmuttlưu cấu hình của nó trong~ /.muttrc). Lưu ý rằng các tên tệp bắt đầu bằng dấu chấm được ẩn theo mặc định; vàlschỉ liệt kê chúng khi sử dụng tùy chọn-a, và các trình quản lý tập tin kiểu đồ hoạ cần được thiết lập để hiển thị các tập tin ẩn.
Some programs also use multiple configuration files organized in one directory (for instance, ~/.ssh/). Some applications also use their directory to store a cache of downloaded data. This means that those directories can end up using a lot of disk space.
These configuration files stored directly in a user's home directory, often collectively referred to as dotfiles, have long proliferated to the point that these directories can be quite cluttered with them. Fortunately, an effort led collectively under the FreeDesktop.org umbrella has resulted in the “XDG Base Directory Specification”, a convention that aims at cleaning up these files and directories. This specification states that configuration files should be stored under ~/.config/, cache files under ~/.cache/, and application data files under ~/.local/ (or subdirectories thereof). This convention is slowly gaining traction, and several applications (especially graphical ones) have started following it.
Các môi trường đồ họa thường hiển thị nội dung của thư mục~/Desktop/(hoặc bất cứ bản dịch thích hợp nào dành cho các hệ thống không được thiết lập bằng Tiếng Anh) trên desktop (ví dụ: những gì có thể nhìn thấy trên màn hình một khi tất cả ứng dụng được đóng hoặc biểu tượng hóa).
Cuối cùng, hệ thống email đôi khi lưu trữ email đến vào thư mục~/Mail/.