Product SiteDocumentation Site

16.2. Tương lai Debian

Ngoài những sự phát triển nội bộ này, người ta có thể mong đợi một cách hợp lý các bản phân phối mới dựa trên Debian, vì nhiều công cụ tiếp tục đơn giản hoá công việc này. Các dự án con chuyên biệt mới cũng sẽ được bắt đầu, để mở rộng tầm với của Debian tới những chân trời mới.
Cộng đồng người dùng Debian sẽ tăng lên, và những người đóng góp mới sẽ tham gia dự án ... bao gồm, có thể là bạn!
There are recurring discussions about how the software ecosystem is evolving, towards applications shipped within containers, where Debian packages have no added value, or with language-specific package managers (e.g. pip for Python, npm for JavaScript, etc.), which are rendering dpkg and apt obsolete. Facing those threats, I am convinced that Debian developers will find ways to embrace those changes and to continue to provide value to users.
Mặc dù tuổi đã cao và quy mô đáng kính của nó, Debian giữ vẫn tiếp tục phát triển ở mọi hướng (đôi khi bất ngờ). Những người đóng góp đầy ắp những ý tưởng, và thảo luận trên danh sách thư(mailing lists), ngay cả khi trông giống xáo trộn, vẫn tiếp tục tăng trưởng. Debian đôi khi so sánh với một lỗ đen, mà bất kỳ dự án phần mềm miễn phí mới nào bị thu hút.
Beyond the apparent satisfaction of most Debian users, a deep trend is becoming more and more indisputable: people (and companies!) are increasingly realizing that collaborating, rather than working alone in their corner, leads to better results for everyone. The number of commercial companies relying on Debian is larger every year.
Do đó dự án Debian không bị đe dọa bởi tuyệt chủng…