Product SiteDocumentation Site

6.10. Tìm gói

Với số lượng lớn và ngày càng tăng của phần mềm trong Debian, xuất hiện một nghịch lý: Debian thường có một công cụ cho hầu hết các tác vụ, nhưng công cụ này rất khó có thể tìm thấy trong vô số các gói khác. Việc thiếu các cách thích hợp để tìm kiếm (và để tìm) đúng công cụ từ lâu đã là một vấn đề. May mắn thay, vấn đề này đã gần như hoàn toàn được giải quyết.
Tìm kiếm đơn giản nhất là tìm kiếm một tên gói chính xác. Nếu apt hiển thị package trả về kết quả, thì gói đó tồn tại. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải biết hoặc thậm chí đoán tên gói, không phải lúc nào cũng có thể.
A slightly more successful searching pattern is a plain-text search in package names, but it remains very limited. You can generally find results by searching package descriptions: since each package has a more or less detailed description in addition to its package name, a keyword search in these descriptions will often be useful. apt-cache and axi-cache are the tools of choice for this kind of search (see ALTERNATIVE axi-cache); for instance, apt-cache search video will return a list of all packages whose name or description contains the keyword “video”.
Đối với tìm kiếm phức tạp hơn, cần có một công cụ mạnh hơn như aptitude. aptitude cho phép bạn tìm kiếm theo một biểu thức logic dựa trên các trường dữ liệu meta của gói. Ví dụ: lệnh sau đây tìm kiếm các gói có tên chứa kino, mô tả chứa video và tên của người quản trị có chứa paul:
$ aptitude search kino~dvideo~mpaul
p  kino - Non-linear editor for Digital Video data
$ aptitude show kino
Package: kino              
Version: 1.3.4+dfsg0-1
State: not installed
Priority: optional
Section: video
Maintainer: Paul Brossier <piem@debian.org>
Architecture: amd64
Uncompressed Size: 8,304 k
Depends: libasound2 (>= 1.0.16), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libavc1394-0 (>= 0.5.3), libavcodec58 (>=
     7:4.0) | libavcodec-extra58 (>= 7:4.0), libavformat58 (>= 7:4.0), libavutil56 (>= 7:4.0),
     libc6 (>= 2.14), libcairo2 (>= 1.2.4), libdv4 (>= 1.0.0), libfontconfig1 (>= 2.12.6),
     libfreetype6 (>= 2.2.1), libgcc1 (>= 1:3.0), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglade2-0
     (>= 1:2.6.4-2~), libglib2.0-0 (>= 2.16.0), libgtk2.0-0 (>= 2.24.32), libice6 (>= 1:1.0.0),
     libiec61883-0 (>= 1.2.0), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0),
     libpangoft2-1.0-0 (>= 1.14.0), libquicktime2 (>= 2:1.2.2), libraw1394-11, libsamplerate0
     (>= 0.1.7), libsm6, libstdc++6 (>= 5.2), libswscale5 (>= 7:4.0), libx11-6, libxext6,
     libxml2 (>= 2.7.4), libxv1, zlib1g (>= 1:1.1.4)
Recommends: ffmpeg, curl
Suggests: udev | hotplug, vorbis-tools, sox, mjpegtools, lame, ffmpeg2theora
Conflicts: kino-dvtitler, kino-timfx, kinoplus
Replaces: kino-dvtitler, kino-timfx, kinoplus
Provides: kino-dvtitler, kino-timfx, kinoplus
Description: Non-linear editor for Digital Video data
 Kino allows you to record, create, edit, and play movies recorded with DV camcorders. This program
 uses many keyboard commands for fast navigating and editing inside the movie.

 The kino-timfx, kino-dvtitler and kinoplus sets of plugins, formerly distributed as separate
 packages, are now provided with Kino.
Homepage: http://www.kinodv.org/
Tags: field::arts, hardware::camera, implemented-in::c, implemented-in::c++, interface::graphical,
   interface::x11, role::program, scope::application, suite::gnome, uitoolkit::gtk,
   use::editing, use::learning, works-with::video, x11::application
Tìm kiếm chỉ trả về một gói, kino, đáp ứng cả ba tiêu chí.
Ngay cả những tìm kiếm nhiều tiêu chí này cũng khá khó sử dụng, điều này lý giải tại sao chúng không được sử dụng nhiều. Do đó, một hệ thống gắn thẻ mới đã được phát triển và nó cung cấp cách mới để tìm kiếm. Gói được cho các thẻ cung cấp sự phân loại theo nhiều chủ đề, được gọi là “phân loại dựa trên khía cạnh“. Trong trường hợp kino ở trên, các thẻ của gói cho thấy rằng Kino là một phần mềm dựa trên nền Gnome hoạt động trên dữ liệu video và có mục đích chính là chỉnh sửa.
Browsing this classification can help you to search for a package which corresponds to known needs; even if it returns a (moderate) number of hits, the rest of the search can be done manually. To do that, you can use the ~G search pattern in aptitude, but it is probably easier to simply navigate the site where tags are managed:
Chọn thẻ works-with:: videouse :: editing mang lại một số ít các gói, bao gồm trình biên tập video kinopitivi. Hệ thống phân loại này chắc chắn sẽ được sử dụng ngày càng nhiều, và quản lý gói sẽ dần dần cung cấp các giao diện tìm kiếm hiệu quả dựa trên nó.
Tóm lại, công cụ tốt nhất cho công việc phụ thuộc vào sự phức tạp của tìm kiếm mà bạn muốn thực hiện: