Product SiteDocumentation Site

3. Cách tiếp cận chung

Tất cả tài liệu chung chung bạn có thể tìm thấy về GNU/Linux cũng áp dụng cho Debian, vì Debian bao gồm đa số phần mềm tự do thường thấy. Tuy nhiên, bản phân phối này cũng mang lại nhiều sự cải tiến, đó là lý do tại sao chúng tôi chọn việc chủ yếu là mô tả "cách của Debian" trong việc làm các thứ.
It is interesting to follow the Debian recommendations, but it is even better to understand their rationale. Therefore, we won't restrict ourselves to practical explanations only; we will also describe the project's workings, so as to provide you with comprehensive and consistent knowledge.