Product SiteDocumentation Site

5.3. Cấu trúc của Gói nguồn

5.3.1. Định dạng

A source package is usually comprised of three files, a .dsc, a .orig.tar.gz, and a .debian.tar.xz (or .diff.gz). They allow creation of binary packages (.deb files described above) from the source code files of the program, which are written in a programming language.
Tệp .dsc (Debian Source Control) là một tệp văn bản ngắn chứa tiêu đề RFC 2822 (giống như tệp control được nghiên cứu trong Phần 5.2.1, “Mô tả: tệp tin control) nó mô tả gói nguồn và cho biết tệp nào là một phần của nó. Nó được ký bởi người bảo trì của nó, để đảm bảo tính xác thực. Xem Phần 6.6, “Kiểm tra Tính xác thực Gói” để biết thêm chi tiết về chủ đề này.

Ví dụ 5.1. Tệp tin .dsc

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Format: 3.0 (quilt)
Source: zim
Binary: zim
Architecture: all
Version: 0.68-1
Maintainer: Zim Package Maintainers <zim@packages.debian.org>
Uploaders: Raphaël Hertzog <hertzog@debian.org>
Homepage: http://zim-wiki.org
Standards-Version: 4.1.3
Vcs-Browser: https://salsa.debian.org/debian/zim
Vcs-Git: https://salsa.debian.org/debian/zim.git
Build-Depends: debhelper (>= 11), xdg-utils, python (>= 2.6.6-3~), libgtk2.0-0 (>= 2.6), python-gtk2, python-xdg, dh-python
Package-List:
 zim deb x11 optional arch=all
Checksums-Sha1:
 a3b50aa8e44126cc7edd2c1912adf9820f50ad58 2044224 zim_0.68.orig.tar.gz
 4e13b37625789334da2d95b93e51e41ffd3b6b01 9300 zim_0.68-1.debian.tar.xz
Checksums-Sha256:
 d91518e010f6a6e951a75314138b5545a4c51151fc99f513aa7768a18858df15 2044224 zim_0.68.orig.tar.gz
 23f4ddc69af74509932acc3b5f0d4cd2af943016e4fd5740b9d98ec4d49fd8c2 9300 zim_0.68-1.debian.tar.xz
Files:
 336041a16687abb66fd9f604b98407e8 2044224 zim_0.68.orig.tar.gz
 1714f67b35ab69e709849ad707206ca8 9300 zim_0.68-1.debian.tar.xz

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Comment: Signed by Raphael Hertzog

iQEzBAEBCgAdFiEE1823g1EQnhJ1LsbSA4gdq+vCmrkFAlqyOxkACgkQA4gdq+vC
mrnCqAf/Ww9wg97VragtVhSFvehoVoJ0ZhoqNaSuCP/W1Fuf+P0YklzL2BlkVRXW
X23c8Qs1v6VE2iRY3mEkdWwgBs1QwF0MX7H1jjQfPHCynGHKlH5dfo5fqLizgCeu
c9Pug3ZisjF90CgsseO7SVDqHVmO6QsfAaGWpHAw92HDz/xwjrS/4Ejntqjy0b+r
Gmw2AZuBdhp+7C6p7In/Gg6DHPBLQGMLCKypoZKQdl+L0fWjjeykOzMIbjry2sRH
H0J4FLVGAGumh3zIZlm/t3ehGfP9Dg8FvzMaCNsf8OtYCSAEutrQEDBaskcTSIpq
L0GQhKlViDuu8gzsqm7efPEhPcsF1A==
=6jGR
-----END PGP SIGNATURE-----
Lưu ý rằng gói nguồn cũng có phụ thuộc (Build-Depends) nó hoàn toàn khác so với các gói nhị phân, vì chúng chỉ ra các công cụ cần thiết để biên dịch phần mềm được đề cập và xây dựng gói nhị phân của nó.
Tệp .orig.tar.gz là tệp nén chứa mã nguồn do nhà phát triển ban đầu cung cấp. Người bảo trì gói Debian được yêu cầu không sửa đổi tệp này để có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc và tính toàn vẹn của tệp (bằng so sánh đơn giản với checksums) và tôn trọng mong muốn của một số tác giả.
The .debian.tar.xz contains all of the modifications made by the Debian maintainer, especially the addition of a debian directory containing the instructions to execute to construct a Debian package.

5.3.2. Cách sử dụng trong Debian

Gói nguồn là nền tảng của mọi thứ trong Debian. Tất cả các gói Debian đều đến từ một gói nguồn, và mỗi sửa đổi trong một gói Debian là kết quả của một sửa đổi đối với gói nguồn. Các nhà bảo trì Debian làm việc với gói nguồn, tuy nhiên biết được hậu quả của hành động của họ đối với các gói nhị phân. Các thành quả của công việc của họ được tìm thấy trong các gói nguồn có sẵn từ Debian: bạn có thể dễ dàng quay lại gói nguồn và mọi thứ bắt nguồn từ chúng.
When a new version of a package (source package and one or more binary packages) arrives on the Debian server, the source package is the most important. Indeed, it will then be used by a network of machines of different architectures for compilation on the various architectures supported by Debian. The fact that the developer also sends one or more binary packages for a given architecture (usually i386 or amd64) is relatively unimportant, since these could just as well have been automatically generated.