Product SiteDocumentation Site

A.10. Tanglu

Tanglu là một dẫn xuất của Debian; Bản phân phối này dựa trên sự kết hợp của Debian Testing Unstable , với các bản vá cho một số gói. Mục tiêu của nó là cung cấp một bản phân phối thân thiện với máy tính để bàn hiện đại dựa trên phần mềm mới, mà không có các ràng buộc phát hành của Debian.