Product SiteDocumentation Site

1.2. Els documents de la fundació

Uns pocs anys després del llançament oficial, Debian va formalitzar els principis que havia de seguir com a projecte de programari lliure. Aquesta decisió deliberadament activista permet un creixement ordenat i pacífic assegurant que tots els membres avancen en la mateixa direcció. Per esdevenir desenvolupador Debian, qualsevol candidat ha de confirmar i demostrar el seu suport i adhesió als principis establerts en els Documents de Fundació.
El procés de desenvolupament està permanentment en debat, però els Documents de Fundació tenen un suport ampli i consensuat, i per això rarament es modifiquen. La constitució de Debian també ofereix altres garanties per a la seva estabilitat: una majoria qualificada de tres quartes parts és requerida per aprovar qualsevol canvi.

1.2.1. El Compromís envers els Usuaris

El projecte té també un “contracte social”. Quin lloc ocupa un text d'aquesta mena en un projecte pensat només per al desenvolupament d'un sistema operatiu? És molt senzill: Debian treballa per als seus usuaris i, per extensió, per a la societat. Aquest contracte recull els compromisos a què el projecte es compromet. Estudiem-los amb més detall:
 1. Debian romandrà lliure al 100%.
  Aquesta és la Regla número 1. Debian és i romandrà conformat completa i exclusivament per programari lliure. Addicionalment, tot el programari desenvolupat dins el propi Debian serà lliure.
 2. Restituirem a la comunitat del programari lliure.
  Qualsevol millor creada pel projecte Debian a un treball integrat a la distribució serà enviat a l'autor del treball («upstream» en anglès). En general, Debian cooperarà amb la comunitat abans que treballar aïlladament.
 3. No amagarem els problemes.
  Debian no és perfecte i, per tant, cada dia hi haurà nous problemes per solucionar. Debian tindrà en tot moment la base de dades d'informes d'error oberta amb accés públic. Els informes que els usuaris registrin seran de seguida visibles per tothom.
 4. Les nostres prioritats són els nostres usuaris i el programari lliure.
  Aquest compromís és més difícil de definir. Debian imposa, per tant, un biaix al moment de prendre una decisió, i descartarà una solució senzilla per als desenvolupadors que posi en risc l'experiència dels usuaris, prioritzant una solució més elegant malgrat que pugui ser més difícil d'implementar. Això implica tenir en compte, com a prioritat, els interessos dels usuaris i del programari lliure.
 5. Treballs que no assoleixin els nostres estàndards de programari lliure.
  Debian accepta i entén que els usuaris poden voler usar alguns programes que no són lliures. Aquest és el motiu pel qual el projecte permet l'ús de parts de la seva infraestructura per a distribuir paquets Debian de programari lliure que poden ser legalment redistribuïts.

1.2.2. Les Directrius sobre Programari Lliure de Debian

Aquest document de referència defineix quin programari és “prou lliure” per a ser inclòs a Debian. Si la llicència d'un programa està d'acord amb aquests principis, podrà ser inclòs a la secció principal; en cas contrari, i sempre que la redistribució estigui permesa, es podrà trobar a la secció no lliure. La secció no lliure no és oficialment part de Debian; és un servei afegit que s'ofereix als usuaris. Es pot trobar una explicació més detallada de les diferents parts de l'arxiu Debian a la barra lateral VOCABULARI Els arxius main, contrib i non-free.
Més que un criteri de selecció per a Debian, aquest text es va convertir en una autoritat en matèria de programari lliure i va servir de base per a "Definició de Codi Obert" («Open Source Definition»). Històricament és doncs una de les primeres definicions formals del concepte de «programari lliure».
Les llicències GNU General Public License, BSD License i Artistic License són exemples llicències lliures tradicionals que respecten els nou punts mencionats en aquest text. Tot seguit trobareu el text tal i com està publicat al lloc web de Debian.
 1. Redistribució lliure.
  La llicència d'un component de Debian no pot restringir a un tercer el poder vendre o entregar el programa com a part d'una distribució agregada de programari que contingui programes de diverses fonts. La llicència no pot demanar el pagament d'un cànon o taxa per aquesta venda.
 2. Codi font.
  El programa ha d'incloure el codi font complet, i ha de permetre la distribució tant en forma de codi font com en forma compilada (binària).
 3. Treballs derivats.
  La llicència ha de permetre modificacions i treballs derivats, i ha de permetre que aquestes es puguin distribuir sota els mateixos termes de la llicència del programa original.
 4. Integritat del codi font de l'autor.
  La llicència pot restringir la distribució del codi font de manera modificada només si la llicència permet la distribució de «pedaços» («patch files») juntament amb el codi font amb el propòsit de modificar el programa a l'hora de compilar-lo. La llicència ha de permetre explícitament la distribució del programa a partir del codi font modificat. La llicència pot requerir els treballs derivats a portar un nom o un número de versió diferent del programa original (Això és un compromís. El grup Debian anima a tots els autors a no restringir cap arxiu, sigui font o binari, a ser modificat).
 5. No discriminació contra persones o grups.
  La llicència no ha de discriminar cap persona o grup de persones.
 6. No discriminació en funció del camp d'aplicació.
  La llicència no pot restringir a ningú l'ús del programa en funció del camp d'aplicació. Per exemple, no pot restringir l'ús del programa en una empresa o per a investigació genètica.
 7. Distribució de la llicència.
  Els drets associats al programa s'han d'aplicar a tothom a qui sigui redistribuït el programa, sense necessitat que calgui una llicència addicional per a aquests receptors.
 8. La llicència no ha de ser específica per a Debian.
  Els drets associats al programa no han de dependre de què el programa sigui part d'un sistema Debian. Si el programa és separat de Debian i usat o distribuït sense Debian, però mantenint-se dins de les condicions de la llicència, tots aquells a qui sigui redistribuït el programa han de tenir els mateixos drets que els que hi ha quan forma part de Debian.
 9. La llicència no pot contaminar altres programes.
  La llicència no pot imposar restriccions a altres programes que es distribueixin juntament al programa llicenciat. Per exemple, la llicència no pot insistir en què els altres programes distribuïts pel mateix mitjà hagin de ser programari lliure.
 10. Exemples de llicències
  Las llicències «GPL», «BSD» i «Artistic» són exemples de llicències que considerem «lliures».