Product SiteDocumentation Site

9.9. Quotes

El sistema de quotes permet limitar l'espai de disc assignat a un usuari o grup d'usuaris. Per configurar-lo, cal tenir un nucli que el suporti (compilat amb l'opció CONFIG_QUOTA) — com és el cas dels nuclis de Debian. El programari de gestió de quotes es troba al paquet Debian quota.
Per activar les quotes en un sistema de fitxers heu d'indicar les opcions usrquota i grpquota a /etc/fstab per a, respectivament, les quotes d'usuari i grup. En reiniciar l'ordinador s'actualitzaran les quotes en absència d'activitat de disc (una condició necessària per a una comptabilitat adequada de l'espai de disc ja utilitzat).
L'ordre edquota usuari (o edquota -g grup) permet canviar els límits mentre s'examina l'ús de l'espai del disc actual.
El sistema de quotes permet establir quatre límits:
Un límit “suau” es pot excedir temporalment; l'usuari simplement serà advertit que estan excedint la quota per l'ordre warnquota, que normalment s'invoca amb cron. Mai es pot superar un límit “dur”: el sistema rebutjarà qualsevol operació que faci que se superi una quota dura.
Amb l'ordre edquota -t, es pot definir un “període de gràcia” màxim autoritzat dins del qual es pot superar un límit suau. Després d'aquest període, el límit suau es tractarà com un límit dur, i l'usuari haurà de reduir l'ús de l'espai de disc a dins d'aquest límit per tal de poder escriure qualsevol cosa al disc dur.