Product SiteDocumentation Site

9.7. Planificació de tasques amb cron i atd

cron és el dimoni responsable d'executar ordres programades i recurrents (cada hora, cada dia, cada setmana, etc.). atd tracta les ordres a executar una sola vegada, però en un moment específic en el futur.
En un sistema Unix, moltes tasques estan previstes per a l'execució regular:
Per defecte, tots els usuaris poden programar l'execució de tasques. Cada usuari té així el seu propi crontab on pot registrar ordres programades. Es pot editar executant crontab -e (el seu contingut s'emmagatzema al fitxer /var/spool/cron/crontabs/usuari).
L'usuari root té el seu propi crontab, però també pot utilitzar el fitxer /etc/crontab, o escriure fitxers crontab addicionals al directori /etc/cron.d. Aquestes dues últimes solucions tenen l'avantatge de què es pot especificar la identitat de l'usuari a utilitzar per executar l'ordre.
El paquet cron inclou per defecte algunes ordres programades que executen:
Molts paquets de Debian depenen d'aquest servei: posant scripts de manteniment en aquests directoris garanteixen el funcionament òptim dels seus serveis.

9.7.1. Format d'un fitxer crontab

Cada línia significativa d'una entrada al crontab descriu una ordre programada amb els sis (o set) següents camps:
 • el valor del minut (de 0 a 59);
 • el valor de l'hora (de 0 a 23);
 • el valor del dia del mes (d'1 a 31);
 • el valor del mes (d'1 a 12);
 • el valor del dia de la setmana (de 0 a 7, on 1 correspon al dilluns, i el diumenge representat per 0 i 7; també és possible utilitzar les tres primeres lletres del nom del dia de la setmana en anglès, com ara Sun, Mon, etc.);
 • el nom d'usuari sota la identitat del qual s'ha d'executar l'ordre (al fitxer /etc/crontab i en els fragments localitzats a /etc/cron.d/, però no en els fitxers crontab dels usuaris);
 • l'ordre a executar (quan es compleixen les condicions definides per les cinc primeres columnes).
Tots aquests detalls es troben documentats a la plana del manual crontab(5).
Cada valor també es pot expressar en forma d'una llista de possibles valors (separats per comes). La sintaxi a-b descriu l'interval de tots els valors entre a i b. La sintaxi a-b/c descriu l'interval amb un increment de c (exemple: 0-10/2 significa 0,2,4,6,8,10). Un asterisc * és un comodí, que representa tots els valors possibles.

Exemple 9.2. Exemple de fitxer crontab d'usuari

#Format
#min hour day mon dow command

# Download data every night at 7:25 pm
 25 19  *  *  *  $HOME/bin/get.pl

# 8:00 am, on weekdays (Monday through Friday)
 00 08  *  *  1-5 $HOME/bin/dosomething

# every two hours
 * */2  *  *  *  $HOME/bin/dosomethingelse

# Restart the IRC proxy after each reboot
@reboot /usr/bin/dircproxy

9.7.2. Ús del programa at

at executa una ordre en un moment determinat del futur. Pren l'hora i la data desitjades com a paràmetres de línia d'ordres, i l'ordre a executar de l'entrada estàndard. L'ordre s'executarà com si s'hagués introduït a l'intèrpret d'ordres actual. at fins i tot s'ocupa de conservar l'entorn actual per tal de reproduir les mateixes condicions quan executa l'ordre. El temps s'indica seguint les convencions habituals: 16:12 o 4:12pm representa les 4:12 pm. La data es pot especificar en diversos formats europeus i occidentals, incloent DD.MM.YY (així, 27.07.22 representa el 27 de juliol del 2022), AAAA-MM-DD (aquesta mateixa data s'expressa com a 2022-07-27), MM/DD/[CC]AA (és a dir, 12/25/22 o 12/25/2022 serà el 25 de desembre del 2022), o simplement MMDD[CC]AA (de manera que 122522 o 12252022, de la mateixa manera, representaran el 25 de desembre de 2022). Sense data, l'ordre s'executarà tan aviat com el rellotge arribi al temps indicat (el mateix dia, o l'endemà si aquest temps ja ha passat el mateix dia). També es pot simplement escriure «today» o «tomorrow» representant, respectivament, avui o demà.
$ at 09:00 27.07.22 <<END
> echo "Don't forget to wish a Happy Birthday to Raphaël!" \
>  | mail lolando@debian.org
> END
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 1 at Wed Jul 27 09:00:00 2022
Una sintaxi alternativa ajorna l'execució durant un temps determinat: at now + número període. El període pot ser minutes (minuts), hours (hores), days (dies), o weeks (setmanes). El número simplement indica el nombre d'unitats que han de passar abans de l'execució de la comanda.
Per cancel·lar una tasca programada amb cron, simplement executeu crontab -e i suprimiu la línia corresponent al fitxer crontab. Amb tasques at, és gairebé igual de fàcil: executeu atrm número-de-tasca. El número de la tasca ve indicat per l'ordre at quan la programeu, però podeu tornar a trobar-la amb l'ordre atq, que dona la llista de tasques vigents programades.