Product SiteDocumentation Site

Chương 8. Cấu hình cơ bản: Mạng, Tài khoản, In ấn...

8.1. Cấu hình Hệ thống cho một Ngôn ngữ Khác
8.1.1. Thiết lập ngôn ngữ mặc định
8.1.2. Cấu hình Bàn phím
8.1.3. Chuyển đổi sang UTF-8
8.2. Thiết lập mạng
8.2.1. Ethernet Interface
8.2.2. Wireless Interface
8.2.3. Connecting with PPP through a PSTN Modem
8.2.4. Connecting through an ADSL Modem
8.2.5. Automatic Network Configuration for Roaming Users
8.3. Setting the Hostname and Configuring the Name Service
8.3.1. Name Resolution
8.4. User and Group Databases
8.4.1. User List: /etc/passwd
8.4.2. The Hidden and Encrypted Password File: /etc/shadow
8.4.3. Modifying an Existing Account or Password
8.4.4. Disabling an Account
8.4.5. Group List: /etc/group
8.5. Creating Accounts
8.6. Shell Environment
8.7. Printer Configuration
8.8. Configuring the Bootloader
8.8.1. Identifying the Disks
8.8.2. GRUB 2 Configuration
8.8.3. Using GRUB with EFI and Secure Boot
8.9. Other Configurations: Time Synchronization, Logs, Sharing Access…
8.9.1. Timezone
8.9.2. Time Synchronization
8.9.3. Rotating Log Files
8.9.4. Sharing Administrator Rights
8.9.5. List of Mount Points
8.9.6. locate and updatedb
8.10. Compiling a Kernel
8.10.1. Introduction and Prerequisites
8.10.2. Getting the Sources
8.10.3. Configuring the Kernel
8.10.4. Compiling and Building the Package
8.10.5. Compiling External Modules
8.10.6. Áp dụng một bản vá kernel
8.11. Cài đặt một kernel
8.11.1. Các tính năng của một gói kernel của Debian
8.11.2. Cài đặt bằng dpkg
Một máy tính đã được cài đặt mới bằng debian-installer sẽ được dự định làm tốt chức năng, nhưng nhiều dịch vụ vẫn cần phải được cấu hình. Hơn nữa, bạn luôn phải biết cách thay đổi các cấu hình nhất định được cấu hình sẵn trong quá trình cài đặt ban đầu.
Chương này xem xét tất cả mọi thứ bao gồm những gì chúng ta có thể gọi là “basic configuration”: networking, language và locales, users và groups, printing, mount points, vv.

8.1. Cấu hình Hệ thống cho một Ngôn ngữ Khác

Nếu hệ thống đã được cài đặt bằng tiếng Pháp, máy có lẽ sẽ có bộ tiếng Pháp làm ngôn ngữ mặc định. Nhưng rất tốt để biết những gì trình cài đặt làm gì để thiết lập các ngôn ngữ, để sau này, nếu cần phát sinh, bạn có thể thay đổi nó.

8.1.1. Thiết lập ngôn ngữ mặc định

Một miền bản địa (locale) là một nhóm các thiết lập về khu vực. Điều này bao gồm không chỉ là ngôn ngữ cho văn bản, mà còn là định dạng để hiển thị số, ngày tháng, thời gian và tiền tệ, cũng như các quy tắc so sánh theo bảng chữ cái (để tính đúng các ký tự có dấu). Mặc dù mỗi tham số này có thể được xác định độc lập với các tham số khác, nhưng chúng ta thường sử dụng một miền bản địa, đó là một tập các giá trị mạch lạc cho các tham số này tương ứng với “region” theo nghĩa rộng nhất. Các ngôn ngữ này thường được chỉ định dưới dạng, language-code_COUNTRY-CODE, đôi khi với một hậu tố để xác định tập hợp ký tự và kiểu mã hoá được sử dụng. Điều này cho phép xem xét sự khác biệt về thuật ngữ hoặc thành ngữ giữa các vùng khác nhau với một ngôn ngữ chung.
The locales package includes all the elements required for proper functioning of “localization” of various applications. During installation, this package will ask you to select a set of supported languages. This set can be changed at any time by running dpkg-reconfigure locales as root.
Câu hỏi đầu tiên mời bạn chọn các “locales” hỗ trợ. Chọn tất cả các ngôn ngữ tiếng Anh (bắt đầu với (“en_”) là một sự lựa chọn hợp lý. Đừng ngần ngại chọn các bản địa khác nếu có người ngoài cùng sử dụng. Danh sách các ngôn ngữ được kích hoạt trên hệ thống được lưu trong tệp /etc/locale.gen. Bạn có thể chỉnh sửa tệp trực tiếp bằng tay nhưng phải chạy locale-gen sau bất kỳ sửa đổi nào. Nó sẽ tạo ra các tập tin cần thiết cho các ngôn ngữ bổ sung, và loại bỏ bất kỳ tập tin lỗi thời.
The second question, entitled “Default locale for the system environment”, requests a default locale. The recommended choice in the USA is “en_US.UTF-8”. British English speakers will prefer “en_GB.UTF-8”, and Canadians will prefer either “en_CA.UTF-8” or, for French, “fr_CA.UTF-8”. The /etc/default/locale file will then be modified to store this choice. From there, it is picked up by all user sessions since PAM will inject its content in the LANG environment variable.
The locales-all package contains the precompiled locale data for all supported locales.

8.1.2. Cấu hình Bàn phím

Ngay cả khi bố cục bàn phím được quản lý khác nhau trong chế độ console và đồ hoạ, Debian cung cấp một giao diện cấu hình duy nhất hoạt động cho cả hai: nó dựa trên debconf và được thực hiện trong gói keyboard-configuration. Vì vậy, lệnh dpkg-reconfigigure keyboard-configuration có thể được sử dụng bất cứ lúc nào để cài đặt lại bố cục cho bàn phím.
Các câu hỏi liên quan đến bố cục bàn phím vật lý (bàn phím máy tính tiêu chuẩn ở Mỹ sẽ là phím “Generic 104 key”), sau đó bố trí để chọn (thường là “US”), và sau đó là vị trí của phím AltGr (bên phải Alt). Cuối cùng là câu hỏi về khoá để sử dụng cho phím “Compose key”, cho phép nhập ký tự đặc biệt bằng cách kết hợp các phím bấm. Bấm phím Compose ' e tạo ra e-acute (“é”). Tất cả các kết hợp này được mô tả trong tệp /usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose (hoặc tệp khác, trong thư mục /usr/share/X11/locale/compose.dir).
Lưu ý rằng việc thiết lập bàn phím cho chế độ đồ họa được mô tả ở đây chỉ ảnh hưởng đến bố cục mặc định; môi trường GNOME và KDE Plasma, cùng các môi trường khác, cung cấp bảng điều khiển bàn phím trong cài đặt của chúng, chúng cho phép mỗi người dùng có thiết lập riêng. Một số tùy chọn bổ sung liên quan đến hành vi của một số phím cụ thể cũng có sẵn trong các bảng điều khiển này.

8.1.3. Chuyển đổi sang UTF-8

Việc tổng quát hoá việc bảng mã UTF-8 là một giải pháp lâu dài để giải quyết nhiều khó khăn trong khả năng tương tác, vì nó tạo thuận lợi cho trao đổi quốc tế và loại bỏ các giới hạn tùy ý về các ký tự có thể được sử dụng trong một tài liệu. Hạn chế nhất là phải trải qua giai đoạn chuyển đổi khá khó khăn. Vì nó không thể hoàn toàn minh bạch (tức là, nó không thể xảy ra cùng một lúc trên toàn thế giới), cần phải thực hiện hai thao tác chuyển đổi: một trong các tệp tin, và một trong các tên tập tin. May thay, phần lớn di chuyển này đã được hoàn thành và chúng tôi thảo luận nó phần lớn là để tham khảo.
Về tên tập tin cũng được quan tâm, việc chuyển đổi có thể tương đối đơn giản. Công cụ convmv (trong gói có cùng tên) được tạo ra cho mục đích này; nó cho phép đổi tên các tập tin từ một mã hóa khác. Việc sử dụng công cụ này tương đối đơn giản, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện theo hai bước để tránh gây bất ngờ. Ví dụ sau minh hoạ môi trường UTF-8 chứa các tên thư mục được mã hoá trong ISO-8859-15 và sử dụng convmv để đổi tên của chúng.
$ ls travail/
Ic?nes ?l?ments graphiques Textes
$ convmv -r -f iso-8859-15 -t utf-8 travail/
Starting a dry run without changes...
mv "travail/�l�ments graphiques"    "travail/Éléments graphiques"
mv "travail/Ic�nes"   "travail/Icônes"
No changes to your files done. Use --notest to finally rename the files.
$ convmv -r --notest -f iso-8859-15 -t utf-8 travail/
mv "travail/�l�ments graphiques"    "travail/Éléments graphiques"
mv "travail/Ic�nes"   "travail/Icônes"
Ready!
$ ls travail/
Éléments graphiques Icônes Textes
Đối với nội dung tệp, các thủ tục chuyển đổi phức tạp hơn do nhiều định dạng tệp tin hiện có. Một số định dạng tệp tin bao gồm mã hóa thông tin tạo điều kiện cho các tác vụ của phần mềm được sử dụng để xử lý chúng; đủ để mở những tập tin này và lưu lại chúng chỉ định mã hóa UTF-8. Trong các trường hợp khác, bạn phải xác định mã hoá gốc (ISO-8859-1 hay “Western”, hay ISO-8859-15 hay “Western (Euro)”, theo các công thức) khi mở tệp.
For simple text files, you can use recode (in the package of the same name) which allows automatic recoding. This tool has numerous options so you can play with its behavior. We recommend you consult the documentation, the recode(1) man page, or the recode info page (more complete). Alternatively, iconv supports more character sets, but has less options.