Product SiteDocumentation Site

Chương 8. Cấu hình cơ bản: Mạng, Tài khoản, In ấn...

8.1. Cấu hình Hệ thống cho một Ngôn ngữ Khác
8.1.1. Thiết lập ngôn ngữ mặc định
8.1.2. Cấu hình Bàn phím
8.1.3. Chuyển đổi sang UTF-8
8.2. Configuring the Network
8.2.1. Ethernet Interface
8.2.2. Wireless Interface
8.2.3. Connecting with PPP through a PSTN Modem
8.2.4. Connecting through an ADSL Modem
8.2.5. Automatic Network Configuration for Roaming Users
8.3. Setting the Hostname and Configuring the Name Service
8.3.1. Name Resolution
8.4. User and Group Databases
8.4.1. User List: /etc/passwd
8.4.2. The Hidden and Encrypted Password File: /etc/shadow
8.4.3. Modifying an Existing Account or Password
8.4.4. Disabling an Account
8.4.5. Group List: /etc/group
8.5. Creating Accounts
8.6. Shell Environment
8.7. Printer Configuration
8.8. Configuring the Bootloader
8.8.1. Identifying the Disks
8.8.2. Configuring LILO
8.8.3. GRUB 2 Configuration
8.9. Other Configurations: Time Synchronization, Logs, Sharing Access…
8.9.1. Timezone
8.9.2. Time Synchronization
8.9.3. Rotating Log Files
8.9.4. Sharing Administrator Rights
8.9.5. List of Mount Points
8.9.6. locate and updatedb
8.10. Compiling a Kernel
8.10.1. Introduction and Prerequisites
8.10.2. Getting the Sources
8.10.3. Configuring the Kernel
8.10.4. Compiling and Building the Package
8.10.5. Compiling External Modules
8.10.6. Applying a Kernel Patch
8.11. Installing a Kernel
8.11.1. Features of a Debian Kernel Package
8.11.2. Installing with dpkg
Một máy tính đã được cài đặt mới bằng debian-installer sẽ được dự định làm tốt chức năng, nhưng nhiều dịch vụ vẫn cần phải được cấu hình. Hơn nữa, bạn luôn phải biết cách thay đổi các cấu hình nhất định được cấu hình sẵn trong quá trình cài đặt ban đầu.
Chương này xem xét tất cả mọi thứ bao gồm những gì chúng ta có thể gọi là “basic configuration”: networking, language và locales, users và groups, printing, mount points, vv.

8.1. Cấu hình Hệ thống cho một Ngôn ngữ Khác

Nếu hệ thống đã được cài đặt bằng tiếng Pháp, máy có lẽ sẽ có bộ tiếng Pháp làm ngôn ngữ mặc định. Nhưng rất tốt để biết những gì trình cài đặt làm gì để thiết lập các ngôn ngữ, để sau này, nếu cần phát sinh, bạn có thể thay đổi nó.

8.1.1. Thiết lập ngôn ngữ mặc định

Một miền bản địa (locale) là một nhóm các thiết lập về khu vực. Điều này bao gồm không chỉ là ngôn ngữ cho văn bản, mà còn là định dạng để hiển thị số, ngày tháng, thời gian và tiền tệ, cũng như các quy tắc so sánh theo bảng chữ cái (để tính đúng các ký tự có dấu). Mặc dù mỗi tham số này có thể được xác định độc lập với các tham số khác, nhưng chúng ta thường sử dụng một miền bản địa, đó là một tập các giá trị mạch lạc cho các tham số này tương ứng với “region” theo nghĩa rộng nhất. Các ngôn ngữ này thường được chỉ định dưới dạng, language-code_COUNTRY-CODE, đôi khi với một hậu tố để xác định tập hợp ký tự và kiểu mã hoá được sử dụng. Điều này cho phép xem xét sự khác biệt về thuật ngữ hoặc thành ngữ giữa các vùng khác nhau với một ngôn ngữ chung.
Gói locales bao gồm tất cả các yếu tố cần thiết cho hoạt động đúng đắn của “localization” (bản địa hoá) của các ứng dụng khác nhau. Trong quá trình cài đặt, gói này sẽ yêu cầu chọn một tập hợp các ngôn ngữ được hỗ trợ. Tập này có thể thay đổi bất cứ lúc nào bằng cách chạy lệnh dpkg-reconfigure locales với quyền root.
Câu hỏi đầu tiên mời bạn chọn các “locales” hỗ trợ. Chọn tất cả các ngôn ngữ tiếng Anh (bắt đầu với (“en_”) là một sự lựa chọn hợp lý. Đừng ngần ngại chọn các bản địa khác nếu có người ngoài cùng sử dụng. Danh sách các ngôn ngữ được kích hoạt trên hệ thống được lưu trong tệp /etc/locale.gen. Bạn có thể chỉnh sửa tệp trực tiếp bằng tay nhưng phải chạy locale-gen sau bất kỳ sửa đổi nào. Nó sẽ tạo ra các tập tin cần thiết cho các ngôn ngữ bổ sung, và loại bỏ bất kỳ tập tin lỗi thời.
Câu hỏi thứ hai, có tiêu đề “Default locale for the system environment”, yêu cầu một miền bản địa mặc định. Lựa chọn được đề xuất ở Hoa Kỳ là “en_US.UTF-8”. Người nói tiếng Anh Anh sẽ thích “en_GB.UTF-8”, và người Canada sẽ thích “en_CA.UTF-8” hoặc, đối với tiếng Việt, “vi_VN.UTF-8”. Tập tin /etc/default/locale sẽ được sửa đổi để lưu trữ lựa chọn này. Từ đây, nó được chọn bởi tất cả các phiên người dùng kể từ khi PAM sẽ chèn nội dung của nó trong biến môi trường LANG.
The locales-all package contains the precompiled locale data for all supported locales.

8.1.2. Cấu hình Bàn phím

Ngay cả khi bố cục bàn phím được quản lý khác nhau trong chế độ console và đồ hoạ, Debian cung cấp một giao diện cấu hình duy nhất hoạt động cho cả hai: nó dựa trên debconf và được thực hiện trong gói keyboard-configuration. Vì vậy, lệnh dpkg-reconfigigure keyboard-configuration có thể được sử dụng bất cứ lúc nào để cài đặt lại bố cục cho bàn phím.
Các câu hỏi liên quan đến bố cục bàn phím vật lý (bàn phím máy tính tiêu chuẩn ở Mỹ sẽ là phím “Generic 104 key”), sau đó bố trí để chọn (thường là “US”), và sau đó là vị trí của phím AltGr (bên phải Alt). Cuối cùng là câu hỏi về khoá để sử dụng cho phím “Compose key”, cho phép nhập ký tự đặc biệt bằng cách kết hợp các phím bấm. Bấm phím Compose ' e tạo ra e-acute (“é”). Tất cả các kết hợp này được mô tả trong tệp /usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose (hoặc tệp khác, trong thư mục /usr/share/X11/locale/compose.dir).
Note that the keyboard configuration for graphical mode described here only affects the default layout; the GNOME and KDE Plasma environments, among others, provide a keyboard control panel in their preferences allowing each user to have their own configuration. Some additional options regarding the behavior of some particular keys are also available in these control panels.

8.1.3. Chuyển đổi sang UTF-8

Việc tổng quát hoá việc bảng mã UTF-8 là một giải pháp lâu dài để giải quyết nhiều khó khăn trong khả năng tương tác, vì nó tạo thuận lợi cho trao đổi quốc tế và loại bỏ các giới hạn tùy ý về các ký tự có thể được sử dụng trong một tài liệu. Hạn chế nhất là phải trải qua giai đoạn chuyển đổi khá khó khăn. Vì nó không thể hoàn toàn minh bạch (tức là, nó không thể xảy ra cùng một lúc trên toàn thế giới), cần phải thực hiện hai thao tác chuyển đổi: một trong các tệp tin, và một trong các tên tập tin. May thay, phần lớn di chuyển này đã được hoàn thành và chúng tôi thảo luận nó phần lớn là để tham khảo.
Về tên tập tin cũng được quan tâm, việc chuyển đổi có thể tương đối đơn giản. Công cụ convmv (trong gói có cùng tên) được tạo ra cho mục đích này; nó cho phép đổi tên các tập tin từ một mã hóa khác. Việc sử dụng công cụ này tương đối đơn giản, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện theo hai bước để tránh gây bất ngờ. Ví dụ sau minh hoạ môi trường UTF-8 chứa các tên thư mục được mã hoá trong ISO-8859-15 và sử dụng convmv để đổi tên của chúng.
$ ls travail/
Ic?nes ?l?ments graphiques Textes
$ convmv -r -f iso-8859-15 -t utf-8 travail/
Starting a dry run without changes...
mv "travail/�l�ments graphiques"    "travail/Éléments graphiques"
mv "travail/Ic�nes"   "travail/Icônes"
No changes to your files done. Use --notest to finally rename the files.
$ convmv -r --notest -f iso-8859-15 -t utf-8 travail/
mv "travail/�l�ments graphiques"    "travail/Éléments graphiques"
mv "travail/Ic�nes"   "travail/Icônes"
Ready!
$ ls travail/
Éléments graphiques Icônes Textes
Đối với nội dung tệp, các thủ tục chuyển đổi phức tạp hơn do nhiều định dạng tệp tin hiện có. Một số định dạng tệp tin bao gồm mã hóa thông tin tạo điều kiện cho các tác vụ của phần mềm được sử dụng để xử lý chúng; đủ để mở những tập tin này và lưu lại chúng chỉ định mã hóa UTF-8. Trong các trường hợp khác, bạn phải xác định mã hoá gốc (ISO-8859-1 hay “Western”, hay ISO-8859-15 hay “Western (Euro)”, theo các công thức) khi mở tệp.
Đối với các tệp văn bản đơn giản, bạn có thể sử dụng recode (trong gói có cùng tên) cho phép ghi lại tự động. Công cụ này có nhiều lựa chọn để bạn có thể chơi với hành vi của nó. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo tài liệu, trang recode(1), hoặc trang thông tin recode (đầy đủ hơn).