Product SiteDocumentation Site

2.2. Kế hoạch tổng thể

Với sự hợp tác của bạn, bên quản lý IT đã tiến hành một nghiên cứu rộng hơn một chút, xác định một vài ràng buộc và đặt ra một kế hoạch để chuyển sang một hệ thống Mã nguồn mở, Debian.
Một ràng buộc đáng kể được xác định đó là bộ phận kế toán sử dụng một phần mềm chuyên biệt chỉ chạy trên Microsoft Windows™. Trong phòng lab, họ sử dụng phần mềm thiết kế (CAD) chạy trên OS X™.
Tổng quan về mạng của công ty Falcot

Hình 2.1. Tổng quan về mạng của công ty Falcot

Việc chuyển đổi sang Debian sẽ được tiến hành dần dần; doanh nghiệp nhỏ, với các phương tiện hạn chế, không thể dễ dàng thay thế mọi thứ sau một đêm. Để bắt đầu thì nhân viên IT phải được hướng dẫn quản trị với Debian. Sau đó các máy chủ sẽ được chuyển đổi, bắt đầu với hạ tầng mạng (các bộ định tuyến, các tường lửa,…) tiếp theo đó là các dịch vụ cho người dùng (chia sẻ file, Web, SMTP,…). Sau đó các máy tính của nhân viên sẽ được dần chuyển thành Debian, mỗi phòng ban sẽ được hướng dẫn (nội bộ) trong quá trình triển khai hệ thống mới.