Product SiteDocumentation Site

6.10. Cerca de paquets

Amb la gran quantitat de programari a Debian, i creixent contínuament, apareix una paradoxa: Debian normalment té una eina per a la majoria de tasques, però aquesta eina pot ser molt difícil de trobar entre tants paquets. La falta de maneres adequades de buscar (i trobar) l'eina adequada ha estat durant molt de temps un problema. Afortunadament, aquest problema s'ha resolt gairebé per complet.
La cerca més trivial possible és buscar un nom exacte de paquet. Si apt show paquet retorna un resultat, llavors el paquet existeix. Malauradament, això requereix saber o fins i tot endevinar el nom del paquet, cosa que no sempre és possible.
Un patró de cerca lleugerament més reeixit és una cerca de text simple en els noms dels paquets, però continua sent molt limitat. Generalment podeu trobar resultats cercant a les descripcions dels paquets: atès que cada paquet té una descripció més o menys detallada a més del seu nom de paquet, una cerca de paraules clau en aquestes descripcions sovint serà útil. apt-cache i axi-cache són les eines a triar per a aquest tipus de cerca (vegeu ALTERNATIVA axi-cache); per exemple, el apt-cache search video retornarà una llista de tots els paquets el nom o la descripció dels quals conté la paraula clau “video”.
Per a cerques més complexes, es requereix una eina més poderosa com l'aptitude. L'aptitude us permet cercar d'acord amb una expressió lògica basada en els camps de metadades del paquet. Per exemple, la següent ordre cerca paquets el nom dels quals conté kino, la descripció del qual conté video i el nom del mantenidor del qual conté paul:
$ aptitude search kino~dvideo~mpaul
p  kino - Non-linear editor for Digital Video data
$ aptitude show kino
Package: kino           
Version: 1.3.4+dfsg0-1.1
State: not installed
Priority: optional
Section: video
Maintainer: Paul Brossier <piem@debian.org>
Architecture: amd64
Uncompressed Size: 8,316 k
Depends: libasound2 (>= 1.0.16), libavc1394-0 (>= 0.5.3), libavcodec58 (>= 7:4.2),
     libavformat58 (>= 7:4.2), libavutil56 (>= 7:4.0), libc6 (>= 2.29), libdv4
     (>= 1.0.0), libgcc-s1 (>= 3.0), libgdk-pixbuf-2.0-0 (>= 2.22.0),
     libglade2-0 (>= 1:2.6.4-2~), libglib2.0-0 (>= 2.12.0), libgtk2.0-0 (>=
     2.24.0), libiec61883-0 (>= 1.2.0), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0),
     libpangoft2-1.0-0 (>= 1.14.0), libquicktime2 (>= 2:1.2.2), libraw1394-11
     (>= 2.1.2), libsamplerate0 (>= 0.1.7), libstdc++6 (>= 9), libswscale5 (>=
     7:4.0), libx11-6, libxext6, libxml2 (>= 2.7.4), libxv1
Recommends: ffmpeg, curl
Suggests: udev | hotplug, vorbis-tools, sox, mjpegtools, lame, ffmpeg2theora
Conflicts: kino-dvtitler, kino-timfx, kinoplus, kino-dvtitler:i386,
      kino-timfx:i386, kinoplus:i386, kino:i386
Replaces: kino-dvtitler, kino-timfx, kinoplus, kino-dvtitler:i386,
     kino-timfx:i386, kinoplus:i386
Provides: kino-dvtitler, kino-timfx, kinoplus
Description: Non-linear editor for Digital Video data
 Kino allows you to record, create, edit, and play movies recorded with DV
 camcorders. This program uses many keyboard commands for fast navigating and
 editing inside the movie. 
 
 The kino-timfx, kino-dvtitler and kinoplus sets of plugins, formerly distributed
 as separate packages, are now provided with Kino.
Homepage: http://www.kinodv.org/
Tags: field::arts, hardware::camera, implemented-in::c, implemented-in::c++,
   interface::graphical, interface::x11, role::program, scope::application,
   suite::gnome, uitoolkit::gtk, use::editing, use::learning,
   works-with::video, x11::application
La cerca només retorna un paquet, kino, que satisfà els tres criteris.
Fins i tot aquestes cerques multicriteri són bastant difícils de manejar, la qual cosa explica per què no s'utilitzen tant com podrien. Per tant, s'ha desenvolupat un nou sistema d'etiquetatge i proporciona un nou enfocament per a la cerca. Als paquets se'ls assignen etiquetes que proporcionen una classificació temàtica en diversos eixos, coneguda com a "classificació basada en facetes". En el cas del kino anterior, les etiquetes del paquet indiquen que Kino és un programari basat en Gnome que funciona amb dades de vídeo i el propòsit principal del qual és l'edició.
Navegant per aquesta classificació us pot ajudar a cercar un paquet que correspongui a necessitats conegudes; fins i tot si retorna un nombre (moderat) de resultats, la resta de la cerca es pot fer manualment. Per fer-ho, podeu utilitzar el patró de cerca ~G a l'aptitude, però probablement és més fàcil navegar pel lloc on les etiquetes són gestionades o utilitzar l'ordre debtags:
$ debtags search "works-with::video && use::editing"
Seleccionant les etiquetes works-with::video i use::editing s'obtenen un grapat de paquets, incloent els editors de vídeo kino i pitivi. Aquest sistema de classificació s'utilitzarà cada vegada més a mesura que passi el temps, i els gestors de paquets proporcionaran gradualment interfícies de cerca eficients basades en ell.
Resumint, la millor eina per a aquesta tasca depèn de la complexitat de la cerca que volgueu fer: