Product SiteDocumentation Site

8.6. Entorn d'intèrpret d'ordres

Els intèrprets d'ordres (o «shells» en anglès) poden ser el primer punt de contacte d'un usuari amb l'ordinador, i per tant han de ser bastant “amigables”. La majoria utilitzen scripts d'inicialització que permeten la configuració del seu comportament (compleció automàtica, text indicatiu, etc.).
bash, la «shell» estàndard, utilitza l'«script» d'inicialització /etc/bash.bashrc per a les «shells» “interactives” i /etc/profile per a les «shells» “d'inici de sessió”.
En termes senzills, s'invoca un intèrpret d'ordres d'inici de sessió quan inicieu la sessió a la consola tant localment com remota a través d'ssh, o quan executeu una ordre explícita de bash --login. Independentment de si és un intèrpret d'ordres d'inici de sessió o no, una «shell» pot ser interactiva (en un terminal de tipus xterm, per exemple); o no interactiva (quan executa un «script»).
Per a bash, és útil instal·lar i activar el “completat automàtic”. El paquet bash-completion conté aquests “completats” per als programes més comuns i normalment està habilitat si el fitxer de configuració .bashrc es va copiar de /etc/skel/.bashrc. Altrament, es pot habilitar mitjançant /etc/bash.bashrc (simplement descomentant unes poques línies) o /etc/profile.
A més d'aquests «scripts» comuns, cada usuari pot crear el seu propi ~/.bashrc i ~/.bash_profile per configurar el seu intèrpret d'ordres. Els canvis més comuns són l'addició d'àlies; aquestes són paraules que són reemplaçades automàticament amb l'execució d'una ordre, el que fa que sigui més ràpid invocar aquesta ordre. Per exemple, podeu crear l'àlies la per a l'ordre ls -la | less; llavors només heu d'escriure la per inspeccionar els continguts d'un directori en detall. Tingueu en compte que cal reinicialitzar l'intèrpret de comandes després d'afegir un àlies, per exemple, iniciant-ne un altre.
Establir les variables d'entorn per defecte és un element important de la configuració de l'intèrpret d'ordres. Deixant de banda les variables específiques d'un intèrpret d'ordres, és preferible posar variables globals de sistema al fitxer /etc/environment, ja que és utilitzat pels diversos programes que poden iniciar una sessió d'intèrpret d'ordres. Les variables típicament definides allà inclouen ORGANIZATION, que normalment conté el nom de l'empresa o organització, i HTTP_PROXY, que indica l'existència i ubicació d'un «proxy» HTTP. Altres opcions inclouen establir variables globals de sistema mitjançant scripts a /etc/profile.d, o variables globals de sessió mitjançant .pam_environment o .profile, on aquest últim pot reescriure qualsevol definició continguda al primer. El fitxer /etc/default/locale està destinat a contenir variables d'entorn globals de sistema relacionades amb la localització («locale»).