Product SiteDocumentation Site

Capítol 8. Configuració bàsica: Xarxa, Comptes, Impressió...

8.1. Configurar el sistema per a un altre idioma
8.1.1. Configurar l'idioma per defecte
8.1.2. Configurar el teclat
8.1.3. Migració a UTF-8
8.2. Configurar la xarxa
8.2.1. Interfície Ethernet
8.2.2. Interfície sense fils
8.2.3. Connectar amb PPP a través d'un mòdem PSTN
8.2.4. Connectar a través d'un mòdem ADSL
8.2.5. Configuració automàtica de la xarxa per a usuaris itinerants
8.3. Configuració del nom de l'equip i configuració del servei de noms
8.3.1. Resolució de noms
8.4. Bases de dades d'usuaris i de grups
8.4.1. Llista d'usuaris: /etc/passwd
8.4.2. El fitxer de les contrasenyes ocultes i encriptades: /etc/shadow
8.4.3. Modificar un compte o contrasenya ja existents
8.4.4. Desactivar un compte
8.4.5. Llista de grups: /etc/group
8.5. Crear comptes
8.6. Entorn d'intèrpret d'ordres
8.7. Configuració d'impressores
8.8. Configurar el carregador d'arrencada
8.8.1. Identificació dels discos
8.8.2. Configuració de GRUB 2
8.8.3. Ús del GRUB amb EFI i Secure Boot
8.9. Altres configuracions: sincronització de temps, registres, accés compartit…
8.9.1. Fus horari
8.9.2. Sincronització del temps
8.9.3. Rotació de fitxers de registre
8.9.4. Compartir els permisos d'administrador
8.9.5. Llista de punts de muntatge
8.9.6. locate i updatedb
8.10. Compilació d'un nucli
8.10.1. Introducció i prerequisits
8.10.2. Obtenir les fonts
8.10.3. Configurar el nucli
8.10.4. Compilació i creació del paquet
8.10.5. Compilació de mòduls externs
8.10.6. Aplicar pedaços al nucli
8.11. Instal·lació d'un nucli
8.11.1. Característiques d'un paquet Debian del nucli
8.11.2. Instal·lació amb dpkg
Un ordinador amb una nova instal·lació creada amb debian-installer té la intenció de ser el més funcional possible, però encara s'han de configurar molts serveis. A més, sempre és bo saber com canviar determinats elements de configuració definits durant el procés d'instal·lació inicial.
Aquest capítol revisa tot el que podríem anomenar “configuració bàsica”: xarxes, idioma i localització, usuaris i grups, impressió, punts de muntatge, etc.

8.1. Configurar el sistema per a un altre idioma

Si el sistema s'instal·la havent triat l'idioma francès, la màquina probablement ja tindrà el francès establert com a llengua per defecte. Però és bo saber què fa l'instal·lador per establir l'idioma, de manera que més tard, si sorgeix la necessitat, el podeu canviar.

8.1.1. Configurar l'idioma per defecte

Una localització («locale») és un grup de configuracions regionals. Això inclou no només la llengua per al text, sinó també el format per a mostrar nombres, dates, hores i sumes monetàries, així com les regles de comparació alfabètica (per a tenir degudament en compte els caràcters accentuats). Tot i que cadascun d'aquests paràmetres es pot especificar independentment dels altres, en general utilitzem un «locale», que és un conjunt coherent de valors per a aquests paràmetres que corresponen a una “regió” en el sentit més ampli. Aquests «locales» s'indiquen normalment sota la forma codi-idioma_CODI-PAÍS, de vegades amb un sufix per especificar el joc de caràcters i la codificació que s'ha d'utilitzar. Això permet la consideració de les diferències idiomàtiques o tipogràfiques entre diferents regions amb un llenguatge comú.
El paquet locales inclou tots els elements necessaris per al correcte funcionament de la “localització” d'aplicacions. Durant la instal·lació, aquest paquet us demanarà seleccionar el conjunt de llengües admeses. Aquest conjunt es pot canviar en qualsevol moment executant dpkg-reconfigure locales com a «root».
La primera pregunta us convida a seleccionar els «locales» a considerar. Seleccionar totes les localitzacions angleses (que significa totes les que comencen amb “en_”) és una opció raonable. No vacil·leu a habilitar també altres localitzacions si la màquina és usada per usuaris estrangers. La llista de localitzacions habilitades al sistema s'emmagatzema al fitxer /etc/locale.gen. És possible editar aquest fitxer a mà, però hauríeu d'executar locale-gen després de qualsevol modificació. Això generarà els fitxers necessaris perquè les localitzacions afegides funcionin, i eliminarà qualsevol fitxer ja obsolet.
La segona pregunta, titulada “localització per defecte del sistema”, sol·licita un «locale» per defecte. L'opció recomanada als EUA és “en_US.UTF-8”. Els angloparlants britànics preferiran «en_GB.UTF-8», i els canadencs preferiran «en_CA.UTF-8» o, pel francès, «fr_CA.UTF-8». El fitxer /etc/default/locale es modificarà per emmagatzemar aquesta tria. Des d'allà, és recollit per totes les sessions d'usuari, ja que PAM injectarà el seu contingut a la variable d'entorn LANG.
El paquet locales-all conté les dades de configuració regional precompilades per a tots els locals admesos.

8.1.2. Configurar el teclat

Fins i tot si la disposició del teclat es gestiona de manera diferent en la consola i en el mode gràfic, Debian ofereix una única interfície de configuració que funciona per a ambdues: es basa en debconf i s'implementa en el paquet keyboard-configuration. Així, l'ordre dpkg-reconfigure keyboard-configuration es pot utilitzar en qualsevol moment per restablir la disposició del teclat.
Les preguntes són rellevants per a la disposició de teclat físic (un teclat estàndard de PC als EUA serà una "Genèric de 104 tecles"), llavors la disposició a triar (generalment "EUA"), i després la posició de la tecla AltGr (Alt dreta). Finalment ve la qüestió de la tecla que s'ha d'utilitzar com a teclar «Compose», que permet introduir caràcters especials combinant diverses tecles. Escriviu successivament Compose ' e i es produirà una “e” amb accent tancat (“é”). Totes aquestes combinacions es descriuen en el fitxer /usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose (o un altre fitxer, determinat segons la configuració regional indicada per /usr/share/X11/locale/compose.dir).
Tingueu en compte que la configuració del teclat per al mode gràfic que es descriu aquí només afecta la disposició predeterminada; els entorns GNOME i KDE Plasma, entre d'altres, proporcionen un panell de control de teclat a les seves preferències que permet a cada usuari tenir la seva pròpia configuració. Algunes opcions addicionals sobre el comportament d'algunes tecles particulars també estan disponibles en aquests panells de control.

8.1.3. Migració a UTF-8

La generalització de la codificació UTF-8 ha estat una solució molt esperada davant nombroses dificultats amb la interoperabilitat, ja que facilita l'intercanvi internacional i elimina els límits arbitraris dels caràcters que es poden utilitzar en un document. L'únic inconvenient és que havia de passar per una fase de transició bastant difícil. Com que no podia ser completament transparent (és a dir, no podia passar al mateix temps a tot el món), es requerien dues operacions de conversió: una sobre el contingut del fitxer i l'altra sobre els noms de fitxer. Afortunadament, la major part d'aquesta migració s'ha completat i la citem en gran manera per a referència.
Pel que fa als noms d'arxius, la migració pot ser relativament senzilla. L'eina convmv (al paquet amb el mateix nom) es va crear específicament per a aquest propòsit; permet reanomenar fitxers d'una codificació a una altra. L'ús d'aquesta eina és relativament senzill, però recomanem fer-ho en dos passos per evitar sorpreses. El següent exemple il·lustra un entorn UTF-8 que conté noms de directori codificats en ISO-8859-15, i l'ús de convmv per canviar-los el nom.
$ ls travail/
Ic?nes ?l?ments graphiques Textes
$ convmv -r -f iso-8859-15 -t utf-8 travail/
Starting a dry run without changes...
mv "travail/�l�ments graphiques"    "travail/Éléments graphiques"
mv "travail/Ic�nes"   "travail/Icônes"
No changes to your files done. Use --notest to finally rename the files.
$ convmv -r --notest -f iso-8859-15 -t utf-8 travail/
mv "travail/�l�ments graphiques"    "travail/Éléments graphiques"
mv "travail/Ic�nes"   "travail/Icônes"
Ready!
$ ls travail/
Éléments graphiques Icônes Textes
Per al contingut de fitxers, els procediments de conversió són més complexos a causa de la gran varietat de formats de fitxer existents. Alguns formats de fitxer inclouen informació de codificació que facilita les tasques del programari utilitzat per tractar-los; és suficient, llavors, obrir aquests fitxers i tornar a desar-los especificant la codificació UTF-8. En altres casos, heu d'especificar la codificació original (ISO-8859-1 o «Western», o ISO-8859-15 o " Western (Euro)" segons el cas) a l'obrir l'arxiu.
Per a fitxers de text simples, podeu utilitzar el recode (al paquet del mateix nom) que permet la recodificació automàtica. Aquesta eina té nombroses opcions per poder jugar amb el seu comportament. Us recomanem consultar la documentació, la pàgina man recode(1), o la pàgina info de recod (més completa). Com a alternativa, iconv suporta més jocs de caràcters però té menys opcions.